Hình Ảnh Chiến Trường Xưa – Vùng II Cao nguyên
Nguồn: https://www.youtube.com/channel/UCLGxKrw6lO1gWjPg4vBB0vg
Vùng I: https://youtu.be/EYP8vL85184
Vùng II Cao nguyên: https://youtu.be/J5XholmZXU8
Vùng II duyên hải: https://youtu.be/8PlwC88uG8g
Vùng III: https://youtu.be/OQPH_XqTTpU
Vùng IV: https://youtu.be/UQ5UQ8yjnwQ

source

Đã xem 9 lần,  1 lần xem hôm nay.