Như Lai tái thế – 如來再世。

Bảo hóa Phật đài hội bách phương
Tham thiền quang phục quán chiêu chương
Chân tu hợp mục trì khai thủy
Lưỡng diện toàn sanh hậu cát tường
Ngũ dục cận lai hà trắc mục
Tam thừa thông tuệ dịch niêm hương
Như Lai chánh pháp minh quang đại
Phật đản tâm tông thụ bảo đường

8-2010
đông hòa Nguyễn Chí Hiệp

*

如來再世。
寶貨 佛臺會百芳。
參禪光復貫昭彰。
真修和睦池開始 。
兩面全生後吉祥。
五欲近來苛側目。
三乘聰慧奕拈香。
如來正法明光大。
佛誕心宗樹寶堂。

8.2010。
冬和 阮志合 。

This post has already been read 2486 times!

Responses

Leave a Reply

%d bloggers like this: