Sài Môn Quy Ẩn

Sài Môn Quy Ẩn
Bài họa vận:

Qui nhàn thi khách ẩn “Sài Môn”
Lánh bể trầm luân sóng dập dồn
Cửa củi tháng năm đành phận hẫm
Lầu vàng gác ngọc mặc ai khôn
Danh sang lợi hảo lòng không muốn
Cảnh tịnh non thiêng bước chẳng chồn
Trò thế cuộc trần ngơ mắt thánh
Buông rèm lá khép “nỗi hàn ôn”…

Sỹ Bình

*

Sài Môn Quy Ẩn *
(Kính tặng chị  Huệ Thu)

Lánh đời quy ẩn cửa Sài Môn.
Bể ái đầy vơi mặc sóng dồn.
Thế sự ngoài kia thây kẻ dại.
Nhân tình bên  đó kệ người khôn.
Trăng hoa bỡn cợt tâm không động.
Ong bướm bông lơn dạ chẳng chồn.
Thử hỏi tương tri đời được mấy.
Ai nào thấu cảm nỗi hàn ôn.

Huy Vụ
15.09.17

  • Sài: Gỗ,củi. Môn: Cửa
    (cửa gỗ, ý nói cửa nhà nghèo)

This post has already been read 1149 times!

Responses

Leave a Reply

%d bloggers like this: