Sống / Chúng

Sống 

Sống tủi làm chi đứng chật trời
Sống nhìn thế giới hổ chăng ai
Sống làm nô lệ cho người khiến
Sống chịu ngu si để chúng cười
Sống tưởng công danh không tưởng nước
Sống lo phú quí chẳng lo đời
Sống mà như thế đừng nên sống
Sống tủi làm chi đứng chật trời

PHAN – BỘI – CHÂU

*

Chúng
( Nương vận bài ” Sống ” của Cụ PBC )

Chúng lụy Tàu Man nhục ngút trời !!
Chúng dâng đất, biển… rõ chăng ai ?
Chúng buông Bản – Giốc… lòng không tiếc !
Chúng bỏ Nam – Quan… miệng cả cười !
Chúng ký Công Hàm giao hải đảo
Chúng theo Lê Mác hại muôn đời
Chúng dìm Việt tộc vào đêm tối
Chúng cướp Dân Oan khóc giậy trời..!!

Nguyễn Minh Thanh

This post has already been read 2590 times!

Responses

Leave a Reply

%d bloggers like this: