Tác giả : Phạm Ngọc Cửu
Đốc sự Hành Chánh
Cựu Phó Tỉnh Trưởng Bình Thuận

Giọng đọc : Hồng Phúc

source

Đã xem 11 lần,  1 lần xem hôm nay.