Tác giả : Phạm Tín An Ninh
(Để tưởng nhớ Y-Broc Niê và Lại Trọng Hà)
Giọng đọc : Tài Nguyễn

source

Đã xem 16 lần,  1 lần xem hôm nay.