#tamtinhtang
Vụ án chiếc C47 thả Biệt kích gián điệp
Bài viết của Trần Khắc Kính
xin mời bà con mình cùng nghe câu chuyện chuyện thả Biệt kích ra Bắc

source

Đã xem 11 lần,  1 lần xem hôm nay.