Tiền, có thể đem lại cho con người ta thứ quý giá nhất nhất trên đời, đó là, không phải cầu xin người khác. Tiền dù không phải vạn năng, nhưng không có tiền, một bước cũng khó đi. Có câu nói mà tôi cho rằng rất nhiều người rất tán đồng đó là: Tiền bạc không phải vạn năng, nhưng không có tiền thì vạn vạn không có khả năng.

Đã xem 113 lần,  3 lần xem hôm nay.