Tiền không thể giải quyết tất cả các vấn đề nhưng không có tiền, rất nhiều vấn đề sẽ không được giải quyết.

Đã xem 156 lần,  10 lần xem hôm nay.