#tamtinhtang
Sư đoàn 18 Bộ binh và An Lộc anh dũng
Tác giả
Phạm Phong Dinh

source

Đã xem 10 lần,  1 lần xem hôm nay.