Đời người có rất nhiều việc bỏ lỡ mất sẽ làm người ta cảm thấy hối tiếc. Có những việc là vì tích lũy không đủ, cũng có những việc là cơ may không đến. Tuy nhiên, 9 việc đơn giản dưới đây thì lại là những việc có thể làm ngay, không cần phải chờ đợi.

Đã xem 85 lần,  21 lần xem hôm nay.