4 Điều Đại Kỵ Trong Đời Người | Ngẫm Mà Xem

Trong đời người có bốn điều đại kỵ, thứ nhất kỵ xả không thấu, thứ hai kỵ ngã chẳng dậy, thứ ba kỵ buông chẳng đặng, thứ tư kỵ nghĩ không thông.

Đã xem 176 lần,  6 lần xem hôm nay.