Trong cuộc đời, có rất nhiều lúc, công việc và sự nghiệp thành hay bại không phụ thuộc vào ý nguyện của con người mà thay đổi được. Nhưng, nếu chúng ta biết những điều đại kỵ mà tránh thì nhất định tai họa sẽ rời xa và may mắn sẽ tới. Trải qua hàng ngàn năm, cổ nhân đúc kết lại trong cuộc đời có 4 điều nên tận sức làm và 4 điều không được tận sức làm dưới đây

Đã xem 372 lần,  2 lần xem hôm nay.