Có một kiểu trí tuệ gọi là “biết mà không hỏi” | Ngẫm Mà Xem

Không phải mọi tình cảm đều cần biểu đạt bằng lời nói. Không phải mọi trí tuệ đều có thể bắt đầu bằng câu hỏi. Có một thứ tình cảm gọi là ngậm miệng không nói, có một kiểu trí tuệ, gọi là biết mà không hỏi.

Đã xem 259 lần,  2 lần xem hôm nay.