Phật dạy rằng nói về Khẩu con người nên thực hiện 4 không. Đó là, không vọng ngữ, không nói hai lưỡi, không nói ác khẩu và không ỷ ngữ. Mời các chư vị bằng hữu lắng nghe lời phật dạy chi tiết về 4 không trong Khẩu ngay sau đây. Khuyến khích các bạn nghe vào buổi tối để nhẹ lòng, dễ ngủ và để tâm thanh tịnh các bạn nhé.

Đã xem 118 lần,  3 lần xem hôm nay.