Lấy vợ lấy đức không lấy sắc, kết bạn kết tâm chẳng kết tài, câu cổ ngữ này đã nói rõ về triết lý kết giao của người xưa. Cùng Vân Anh hiểu rõ hơn về triết lý cuộc sống ý nghĩa này nhé.
0:00:19 Lấy Vợ Lấy Đức Không Lấy Sắc
0:02:47 Kết Bạn Kết Tâm Chẳng kết Tài

Đã xem 162 lần,  9 lần xem hôm nay.