Nếu bạn hỏi bạn bè xung quanh một thứ gì đó, nếu 10 người, 9 người nói không biết, vậy thì, đây chính là cơ hội; nếu 10 người có tới 9 người biết, đây chính là một nghề.
#ngammaxem #baihoccuocsong #trietlycuocsong

Đã xem 218 lần,  22 lần xem hôm nay.