Phật Dạy “Thân Có 3 Không” Nhất Định Không Được Phạm Phải. Ở đời ai cũng mong cầu cho mình được giàu sang mà cứ gieo nhân tham lam bỏn xẻn. Chuyện đó không bao giờ có, nếu được đi chăng, chẳng qua là hưởng dư phước của đời trước, hưởng hết rồi phải bị đọa mà thôi!

Đã xem 207 lần,  2 lần xem hôm nay.