Người mà tích được đại phúc thì đời sau còn có thể đắc được thân người trong vòng luân hồi lục đạo. Người chỉ làm điều xấu, hành ác, gây nghiệt duyên, đời sau ắt hẳn phải chịu thác sinh làm động vật, thậm chí chịu huỷ diệt hoàn toàn. Giáo lý nhà Phật đều dạy chúng sinh có nhân có quả – từ đó hướng tới cái thiện mỹ cao cả. Không Tham – Sân – Si, các dạng người ở kiếp này đều là do kiếp trước mà nên. Trong kiếp luân hồi, ác nghiệp và phúc báo luôn đi theo con người như hình với bóng. Nhân duyên ở kiếp trước sẽ còn kéo dài tới ngàn kiếp sau, và nghiệp duyên kiếp này cũng sẽ lưu truyền mãi tới kiếp khác.

Đã xem 118 lần,  3 lần xem hôm nay.