Dùng thời gian để nhìn một người cũng có điểm tốt, nhưng cũng có lúc không đáp ứng được yêu cầu cấp bách. Chỉ qua một vài ngày là biết có nên hợp tác với họ hay là không.
#ngammaxem #baihoccuocsong #trietlycuocsong

Đã xem 216 lần,  2 lần xem hôm nay.