Tác giả : Giang Văn Nhân
Trích Hồi ký “Người lính Tổng Trừ Bị”
Giọng đọc : Dom Nguyễn

source

Đã xem 29 lần,  3 lần xem hôm nay.