Phan Đức Minh

Dẫn nhập :

– ISIS : Cắt cổ những kẻ bị bắt …

– Chuẩn bị giết tập thể – – Chuẩn bị xử tử –