Giống như những con sóng đập vào bờ cuối cùng sẽ vỡ ra và biến mất. Một con sóng mới xuất hiện và hiện tượng này lặp lại một lần nữa. Bờ là giới hạn. Bờ là sự tỉnh giác. Bờ là nơi chúng ta hiểu được sự vô thường, bất toại nguyện và vô ngã.
Facebook Group: https://www.facebook.com/groups/348688996125879

Thiền sư Ajahn Chah hướng dẫn cách thiền tĩnh tâm, vipassana
#TinhThuc #KenhTinhThuc #AjahnChah #Thien #samadhi #vothuong #vonga #tinhgiac #tritue

source

Đã xem 99 lần,  2 lần xem hôm nay.