Hồn Thơ Ở Một Dân Tộc

“… một dân tộc muốn duy trì bảo vệ hữu hiệu chính mạng sống của mình, đầu tiên phải duy trì bảo vệ một thứ…