Một “yes”, hai “no”!

PIERRE BELLEMARE Đào Duy Hòa phỏng dịch Westhill, ngày 17 tháng 04 năm 1991, Brian Redford đang dùng bữa trưa một mình trong ngôi nhà ở…