SÔNG NƯỚC TRỞ VỀ

Sau một lúc nhìn đoàn ghe nằm san sát đang nhấp nhô nhè nhẹ trên triền sóng của “biển không” và nghe tiếng giây cáp…