Gửi Chị Chiêu Quân Bài Hát Nói

Mưỡu: Chúng ta phận gái đã đành Lòng son một tấm chân thành từ xưa Cuộc đời bao quản nắng mưa Mong cùng kết mối…