Hồ Thụy Mỹ Hạnh

Giấc mơ đầu tiên

Cùng cha sinh, mẹ đẻ mà tôi và Khánh Thụy có rất ít điểm giống nhau, ngoài một điểm tôi với chị cùng là phận gái thuyền quyên. Mọi thứ giữa tôi và chị đều trái ngược. Tính tình của tôi nóng nảy, còn chị thì điềm đạm. Chị yểu điệu thục nữ, còn tôi […]