“AUTUMN CLOUD” – HỒI KÝ CHIẾN TRANH KHÔNG TIẾNG SÚNG

“Autumn Cloud” (mây mùa thu) là tên thời con gái Lê Thị Thu Vân của tác giả và là nhan đề của một tác phẩm…