Đọc Thơ Nguyễn Khôi

Ông Nguyễn Khôi, Hà Nội, một thi sĩ kỳ tài – thơ ông thường là Hay, có một bài Tuyệt Bút!  Ông kể thời cả…