Người Huế có gì hay?!

“Huế đi để mà nhớ, không phải ở để mà thương (tg ?) Nhiều người làm thơ ca tụng về Huế, hay thì ít mà…