Hương Trà (thuận nghịch độc)

đọc xuôi:  Ngà say dáng hạ đến tìm em Khói lạnh giăng chiều những ấm êm Hoa nhớ mộng về theo ảo giấc Bước hờ người lại đón…