Chiều Thu Buồn Thao Thiết

Lạc hà dữ cô vụ tề phi Thu thủy cộng trường thiên nhất sắc! Vương Bột Con sông Thu chảy miết Trời mùa Thu trải…