Viết Chơi Một Bài Thơ

Đêm nay là đêm Thất Tịch Chức Nữ Ngưu Lang gặp nhau Buồn buồn những giọt mưa Ngâu Bắc cầu một bầy Ô Thước… Chuyên…