Đời Tàn Ngõ Hẹp Mây Bay

Hôm nay, không internet Mở máy, buồn thôi, chẳng gì… Tôi đọc vài bài cổ thi Người xưa, làm thơ, lãng mạn… Một bài, hai…