Quê Hương Rỉ Máu

Quý mến tặng: Thi sĩ đấu tranh LU HÀ Nước Việt giờ đây quá nhiểu nhương Kẻ gian rình rập khốn không lường Trong nhà…