Mời Rượu

Đọc bài thơ của SMCN thấy hay quá. xin mạo muội nối điêu thêm vài câu có gì xin được miễn lỗi. MỜI RƯỢU ”…