Người Khách Lạ

Tặng những con người cách mạng Việt Nam 1. Đêm nay là đêm trước ngày Quốc Khánh. Điện vẫn thiếu nhưng đèn thành phố vẫn…