Một Góc Quê Nhà

Tôi xa Đất Nước kể cũng đã lâu…Hai mươi tám năm…Biết vậy để nói cho một mình mình nghe là tôi nhớ lắm.  Nhớ Đất…