Đọc Thăng Long Hoài Cổ bà Huyện Thanh Quan

THĂNG LONG THÀNH HOÀI CỔ Tạo hóa gây chi cuộc hý trường Đến nay thấm thoát mấy tinh sương Lối xưa xe ngựa hồn thu…