Hoa Phi Hoa 花非花

Bạch Cư Dị 白居易 (772-846)  花非花 非花, 霧非霧。 夜半來, 天明去。 來如春夢幾多時, 去似朝雲無覓處。 Hoa Phi Hoa – Bạch Cư Dị ….. Hoa phi hoa, Vụ phi vụ. Dạ bán lai, Thiên minh khứ. Lai như xuân…

Trường Hận Ca

Hà Thượng Nhân dịch Trường Hận Ca – Bạch Cư Dị  長恨歌 漢皇重色思傾國 御宇多年求不得 楊家有女初長成 養在深閨人未識 天生麗質難自棄 一朝選在君王側 回眸一笑百媚生 六宮粉黛無顏色 春寒賜浴華清池 溫泉水滑洗凝脂 侍兒扶起嬌無力 始是新承恩澤時 雲鬢花顏金步搖…