Mưa Chiều Hời

Đọc Bài Thơ Cũ  Đầu năm 2003, bỗng dưng tôi nhận được một tập thơ trong dĩa computer của Băng Đình gửi tới. Mở ra…