Thu Sầu

Xướng hoạ và Chuyển thể Thu sầu Hoa nắng lung linh đượm ánh hồng Thềm xưa gió nhẹ khỏa rèm song Câu thơ lăn lóc…