Mừng Ông Bạn / Dẻo Dai

Mừng Ông Bạn  Mừng ông khoe bạn vẫn còn dai! Mấy chục năm qua kể cũng dài Bỏ xứ ra đi thêm uất ức Xa quê…