Phút Cuối

Một nén hương lòng tưởng nhớ cố trung tá cảnh sát quốc gia Nguyễn Văn Long người đã tự sát trước tượng đài thủy quân…