Nhìn Ảnh Nhớ Hồ Xuân Hương Ðà Lạt

Nhìn Ảnh Nhớ Hồ Xuân Hương Ðà Lạt Nước biếc. Trời xanh. Sóng lặng lờ Và mây. Ai vẽ những câu thơ ? Ðó, hồ…