Quan Tham Chơi Chữ

Quan Tham Chơi Chữ  ( Bát vĩ đồng âm) Gữa phòng treo chữ Đức và Tâm Đeo kính tôi nom kẻo sợ lầm Nổi tiếng…