Nối Ðiêu thơ Chúc Mai

Tôi xin nhặt những câu thơ mà tôi rất thích của Chúc Mai (hai câu đầu trong ngoặc kép) để nối điêu thành bài thơ…