Thơ Xướng Họa Cổ Trúc Lô Sơn

Đọc Đầu Non Mây Trắng  Ngàn sau còn kẻ biết thơ, Đầu Non Mây Trắng ngẩn ngơ có buồn? Mực theo dòng lệ ai tuôn,…