Vịnh Cái Dạ Dày

“Ăn của dân không từ một chỗ nào, từ tiền bảo hiểm y tế của thương binh. Cháu nghèo trường dân tộc cũng bị hiệu…