Quy Khứ Lai Từ

Quy Khứ Lai Từ (Ðào Tiềm) Bản Dịch của Hà Thượng Nhân Quy Khứ Lai Từ (Ðào Tiềm) 歸去來辭 歸去來兮,田園將蕪,胡不歸! 既自以心為形役,奚惆悵而獨悲? 悟已往之不諫,知來者可追。 實迷途其未遠,覺今是而昨非。 舟遙遙以輕颺,風飄飄而吹衣。 問征夫以前路,恨晨光之熹微。…